Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

hoa mùa đông

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

TRÔNG NGƯỜI NGẪM ĐẾN TA

Người ta, bầu , kiểm...kịch tính từng phút giây. Ta, chưa bầu, chưa kiểm....đã biết ai trúng!
Vây, ai hay hơn?

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

GIẤC MƠ MỸ ( Trích từ HIỆU MINH BLOG)


......Bác cười, anh hiểu nhầm về giấc mơ Mỹ. Người Mỹ như bác quan niệm hạnh phúc không phải có bao nhiêu tiền, được sống trong ngôi nhà rộng mông mênh. Mà bác cho rằng, hạnh phúc là biết chia sẻ và được chia sẻ......

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

MỘT LẦN NGHE ĐỜN CA TÀI TỬ


( Viết nhân dịp Đờn ca tài tử Nam bộ được công nhận là DSVHPVT của nhân loại)
Từ lâu, đã thấy hoạt động đờn ca tài tử diễn ra trên TV. Tháng 8 năm 2012, có dịp đi Cần Thơ. Cả nhóm, 22 người rủ nhau mướn đò sang Cồn Mận để nhậu và nghe đờn ca tài tử.
Nhậu thì không nói, chỉ nói riêng đoạn nghe ( xem) đờn ca tài tử. Nghe chủ quán giới thiệu mấy nghệ nhân đều đạt giải trong các cuộc thi nên ai nấy cũng háo hức.
Đến 19h, 2 người đến, một người ôm cây ghi ta điện, người kia trong bộ đồ bà ba. Mấy bạn cùng đi không biết nghĩ thế nào chứ mình thì mình ngơ ngác: Không hiểu đây là thứ gì???? Đờn ca tài tử là phải có bang, hội, nhóm với ít nhất cũng vài ba nhạc cụ: Đờn kìm, đờn cò....và thêm ít nhất một vài đào mới đúng chứ. Đến giờ diễn, chỉ một đờn một ca, cứ thế diễn đến hết giờ để nhận tiền!!!!!!
Tiếc công đi, tiếc cả tiền để xem đờn ca tài tử thời THỊ TRƯỜNG..

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO, CÁI MÀ LÂU NAY VẪN NGHE NÓI NHƯNG CHẢ THẤY

CHÉP TỪ NHÀ HIỆU MINH- NGƯỜI DỊCH TRẠCH VĂN ĐOÀNG

The Teachers’ Charter – Hiến chương các nhà giáo

Moscow, 9-11 August 1954
The Joint Committee of  International Teachers Federations, at its nineteenth meeting held in Moscow on 9, 10 August 1954, unanimously adopted the Teachers’ Charter and the following resolution:
Maxcova, ngay 9-11 tháng 8 năm 1954
Ủy ban hỗn hợp Liên đoàn quốc tế các nhà giáo, tại cuộc họp thứ XIX được tổ chức tại Maxcova vào ngày 9, 10 tháng 8 năm 1954, đã nhất trí thông qua Hiến chương Nhà giáo với nội dung như sau:
————————————————————
PREAMBLE
Teachers have an important function to perform in society since the education of children is vital, not only for development of the individual, but also for the progress of society. The teaching profession imposes upon its members responsibilities which should carry corresponding rights. Teachers are entitled to exercise freely full civic and profession rights.
Accepting as their aim the development of the child’s individual personality, teachers must respect their pupil right to freedom of thought and encourage in them the development of independent judgment.
LỜI MỞ ĐẦU
Các nhà giáo phải thực hiện một chức trách quan trọng trong xã hội vì giáo dục trẻ em là một vấn đề cốt tử,  không chỉ cần cho sự phát triển cá nhân, mà còn cho sự tiến bộ của toàn xã hội. Nghề giảng dạy đặt cho người thày những trách nhiệm, mà những trách nhiệm này đòi hỏi có những quyền tương ứng. Các giáo viên cần có quyền dân sự một cách đầy đủ và quyền tự do hành nghề.
Chấp nhận việc phát triển tính cách cá nhân của trẻ như mục tiêu của giáo dục, giáo viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của học sinh và khuyến khích học sinh phát triển tư duy độc lập .
————————————————————
Article 1. The essential duties of the teacher are to respect the individuality of the child,  discover and develop his abilities, to care for his education and training , to aim constantly at shaping the moral consciousness of the future  man and citizen, and to educate him in a spirit of democracy, peace, and friendship between peoples.
Điều 1. Nhiệm vụ thiết yếu của giáo viên là phải tôn trọng tính cá nhân của trẻ em,  khám phá và phát triển khả năng của trẻ em, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, luôn luôn hướng tới việc hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai, giáo dục trẻ trong một tinh thần dân chủ, hòa bình và hữu nghị.
———————————————————————-
Article 2. The right of the teacher are independent of sex, race and colour, and of his personal beliefs and opinion, provided always that he does not impose his beliefs and opinion upon the child.
No teacher should be penalized for educating his pupils in accordance with his duties as defined in Article 1.
Điều 2 . Quyền của giáo viên không phụ thuộc vào giới tính, chủng tộc, màu da, không phụ thuộc vào niềm tin và ý kiến cá nhân, miễn là giáo viên không áp đặt niềm tin và ý kiến ​​của mình cho trẻ em.
Giáo viên không bị phạt nếu việc giáo dục học sinh tuân thủ các quy định ở Điều 1.
———————————————————————–
Article 3. Teachers are entitled to have agreements embodying safeguards against arbitrary decision affecting their tenure of office, and their professional life. In particular safeguards should be provided against arbitrary decisions on recruitment, probation, appointment, promotion, disciplinary measures dismissal.
Điều 3. Giáo viên có quyền có các thỏa thuận về các biện pháp bảo vệ họ chống lại quyết định tùy tiện ảnh hưởng đến nhiệm kỳ làm việc và cuộc sống nghề nghiệp. Cụ thể, các biện pháp bảo vệ cần được đảm bảo để chống lại các quyết định tùy tiện về tuyển dụng, quản chế, bổ nhiệm, đề bạt, hay các biện pháp kỷ luật đuổi việc.
————————————————————————
Article 4. In matters which concern the school curriculum and educational practice, the pedagogical and professional liberty of teacher must be respected and their initiative encouraged, particularly in the choice of teaching methods and textbooks, and through the participation of their representatives in the study of pedagogical and professional problems.
Điều 4. Liên quan đến chương trình học và thực hành giáo dục, sự tự do sư phạm và tự do chuyên môn của giáo viên phải được tôn trọng, các sáng kiến ​​cần được khuyến khích, đặc biệt là lựa chọn phương pháp giảng dạy và sách giáo khoa thông qua sự tham gia của đại diện giáo viên trong việc nghiên cứu các vấn đề sư phạm và chuyên môn.
—————————————————————–
Article 5. Teachers should have the right freely to join professional bodies, and such bodies should be entitles to represent them on all occasions.
Điều 5. Giáo viên phải có quyền tự do tham gia tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức như vậy nên làm đại diện cho giáo viên trong mọi hoàn cảnh.
—————————————————————–
Article 6. All Teacher should have the right to academic and professional training of the highest possible standard, the educational requirement for university entrance being included. Social and financial circumstances should not debar a student from training for teaching.
Điều 6. Tất cả các giáo viên phải có quyền được nâng cao trình độ về mặt học thuật và chuyên môn theo các  tiêu chuẩn cao nhất có thể, kể cả yêu cầu được học để có thể vào học ở bậc đại học. Hoàn cảnh xã hội và tài chính không được trở thành một rào cản để ngăn cấm một sinh viên được học để trở thành giáo viên.
—————————————————————–
Article 7. Teachers should have the opportunity to continue their professional education. They should have the right to take part in supplementary course, and have the necessary financial assistance to do so; in particular special facilities for travel and foreign exchange should be available to enable them to get first-hand knowledge of the life of their own and of other countries.
Điều 7. Giáo viên cần được tạo cơ hội để tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn. Họ có quyền tham gia các khóa học bổ trợ với sự hỗ trợ tài chính ở mức cần thiết, kể cả việc  tạo điều kiện đặc biệt để giáo viên có thể tham quan, trao đổi ở nước ngoài giúp họ có kiến ​​thức thực tế trong cuộc sống riêng (trong nước) và ở nước ngoài.
—————————————————————–
Article 8. Teachers are entitled to salaries corresponding to the importance of their social and educational function and such as to enable them to devote themselves entirely to their profession without financial anxiety.
For teacher with equal qualifications and length of service, the principle of equal pay for equal work should be recognized without discrimination.
Điều 8. Giáo viên được hưởng tiền lương phù hợp với tầm quan trọng của chức năng xã hội và giáo dục để có thể cống hiến hoàn toàn cho nghề nghiệp mà không phải lo lắng về tài chính.
Đối với giáo viên có trình độ ngang nhau và thời gian làm việc ngang nhau, nguyên tắc trả lương công bằng cho công việc như nhau cần được công nhận, không phân biệt đối xử.
—————————————————————–
Article 9. Teachers are entitled to holidays with pay for a period corresponding to the full school holidays, sick leave with pay and adequate pension scheme, which includes provision for widow, children and dependants.
Điều 9. Giáo viên được nghỉ có lương trong toàn bộ thời gian nghỉ của trường học, được nghỉ ốm có lương và hưởng chế độ trợ cấp đầy đủ, kể cả trợ cấp cho góa phụ, trẻ em và người phụ thuộc.
—————————————————————–
Article 10. Teacher are entitled to carry on their work in suitable premises, equipped with the necessary apparatus and materials, and in classes small enough for effective teaching.
Điều 10. Giáo viên có quyền được làm việc trong điều kiện thích hợp, với các trang thiết bị cần thiết và quy mô các lớp học đủ nhỏ để giảng dạy hiệu quả.
—————————————————————–
Article 11. The equipment of a school should not depend upon the social status of the pupils, nor on the type of school, but upon educational needs.
All school should be provided with suitable accommodation to enable qualified staff to carry out the special services entrusted to them, e.g. medical and dental care, school meals and physical education. They should also be provided with laboratories, workshops and libraries.
Điều 11. Việc trang bị cho trường học không nên phụ thuộc vào địa vị xã hội của học sinh, cũng không phụ thuộc vào loại trường học, mà chỉ phụ thuộc vào nhu cầu giáo dục.
Tất cả các trường học cần được cung cấp phương tiện ăn ở thích hợp để tạo điều kiện có đội ngũ nhân viên tốt, có thể đảm nhiệm được các dịch vụ chuyên biệt được giao như chăm sóc y tế và nha khoa, cung cấp bữa ăn tại trường và giáo dục thể chất. Trường học cũng cần có các phòng thí nghiệm, phòng hội thảo và thư viện.
—————————————————————–
Article 12. The school should contribute to the development of character. A humane discipline in keeping with the self-respect of both pupil and teacher, should exclude coercion and violence.
Điều 12 . Nhà trường cần đóng góp vào sự phát triển nhân cách. Một nguyên tắc nhân đạo,  phù hợp với lòng tự trọng của cả học sinh và giáo viên, là phải loại trừ áp bức và bạo lực.
—————————————————————–
Article 13. Maladjusted children should be taught in special classes with a view to fitting them as soon as possible to enter ordinary classes and normal life.
Children whose physical handicaps prevent them from participating in ordinary school life should be educated in special schools by method suited to their special needs and disabilities.
Điều 13 . Trẻ em lệch lạc về hành vi (trẻ em cá biệt) cần được giảng dạy trong các lớp học đặc biệt nhằm điều chỉnh càng sớm càng tốt để các em có thể vào lớp học bình thường và có cuộc sống bình thường.
Trẻ em khuyết tật về thể chất không thể tham gia vào hoạt động học đường bình thường cần được giáo dục trong các trường đặc biệt, bằng các phương pháp phù hợp với nhu cầu đặc biệt và tình trạng khuyết tật của họ.
—————————————————————–
Article 14. Provision should be made for educational research in classes or schools where experiments in methods may be tried under suitable conditions, so that the progress of educational practice and theory may be advanced. An information service should be available to make the results of research known.
Điều 14. Phải cung cấp các nguồn lực để tiến hành nghiên cứu giáo dục tại các cơ sở giáo dục, nơi mà việc thực nghiệm khoa học khả dĩ tiến hành được trong các điều kiện thích hợp, sao cho có thể đẩy mạnh các tiến bộ của lý thuyết và thực hành về giáo dục. Cần có dịch vụ thông tin để công bố các kết quả nghiên cứu.
—————————————————————–
Article 15. Through their chosen representatives teachers should have the opportunity of shaping policy to improve the administration of schools and the practice of their profession.
Điều 15 . Thông qua đại diện được chọn, giáo viên cần có cơ hội để xây dựng các chính sách để cải thiện hoạt động quản lý các trường học và hành nghề.
—————————————————————–
(Unanimously adopted)
Delegates of the constituent Federations of the Joint Committee of International Teachers’ Federation.
(Đã nhất trí thông qua)
Đại biểu của Liên đoàn thành viên của Ủy ban hỗn hợp Liên đoàn Quốc tế các nhà giáo

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

LẰN RANH


1. Đó là một từ cũ, thường dùng để chỉ một giới hạn nào đó:
- Lằn ranh giữa hai nhà;
- Lăn ranh giữa hai làng.....
2. Hơi bị TRIẾT HỌC:
- Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.
- Đạo đức là sự lựa chọn hành vi.
3. Lằn ranh thời nhóc con:
          Mình nhớ hồi bé con, mỗi khi có việc nổi điên giữa hai đứa nhóc tì, mấy anh lớn thường khích đánh nhau bằng cách vẽ một cái lằn giữa hai đứa và sau đó bảo: Đứa nào tiên ( dậm lằn ranh) trước làm cha. Một trong hai thằng, sẽ dậm lằn ranh trước và dĩ nhiên thằng kia thằng không được làm cha ( tiên sau) đã thủ thế sẵn nên ít nhất, sẽ cho thằng kia một đám rồi sau đó đánh nhau túi bụi.
4. LẰN RANH CỦA CUỘC ĐỜI;
* Ngày hai mươi tuổi, mình học ở một trường chuyên nghiệp, có một thầy của mình giảng về phê bình văn học dưới góc độ ngữ nghĩa rất sâu, đến mức ba bốn tầng ngữ nghĩa, mình không đồng ý, về khu tập thể, mình bày tỏ ý kiến của mình ( đó là nói nhẹ chứ đúng ra là mình chê thầy); chẳng may, có người đi mách với thầy. Một bữa đẹp trời nọ, thầy lên lớp, sau khi giảng xong, thầy nói chuyện lan man và mình hiểu ngày thày nói gì. Sửng cồ, mình đứng dậy, phản pháo ngay. Thằng bạn thân của mình cầm cái ống quần giựt giựt để mình ngồi xuống nhưng lúc dó, đất trời không còn có ai nên mình phớt lờ luôn hành động của thằng bạn thân mình.
* Khoảng 30 tuổi, mình ở trong vòng xoáy của nhiều mối quan hệ, có một số người rủ mình kiện SẾP. Mình cũng hơi khoái vụ này nhưng nghĩ lại: SẾP của mình cũng hơn mình vài tuổi. Kiện làm gì một ông anh.
* 40 tuổi, con gái giữa mình học xong THPT, quan hệ bạn bè có nhiều phức tạp, nó thường tâm sự với mình, mình khuyên nó một câu: CHƠI VỚI AI LÀ PHẢI CHẤP NHẬN CẢ CÁI TỐT LẪN CÁI XẤU CỦA BẠN.

* Gần 50 tuổi, tri thiện mệnh, tự dưng thấy an nhiên với mọi sóng gió cuộc đời. Xóa nhòa mọi lằn ranh!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

NHÀ THƯƠNG THÍ

Nhà thương thí- đó là từ mà chắc cõ lẽ những người khoảng 60-70 đã nghe khi nói đến bệnh viện.
Nhà thương thí- mình nghe lần đầu từ một lão nông nói đến khi thằng con trai cả của ông bị sốt rét. Vốn là đứa hơi bị nghịch ( chứ chưa đến mức nghịch tử), không nghe lời ông ép ông cưới cho một cô gái mà ông không đồng ý làm vợ. Vì không đồng ý nên ông cắt viện trợ. Cuộc sống vợ chồng quá đỗi khó khăn, anh ta đi rừng ( làm lâm tặc). Chẳng may bị dính sốt rét nặng. Vợ ông hay tin bao cho ông, ông ta phán một câu: " Đồ nghịch tử! Cho nó đi nhà thương thí chứ tiền đâu mà bà lo nó đi bác sĩ ngoài.
Từ dạo ấy, cum từ này gần như hằn trong đầu mình. Và mình cũng đã mấy lần chứng kiến bệnh viện đúng là NHÀ THƯƠNG THÍ:
- Lần đầu, đứa cháu gái mình bị nghịch, cây đâm lủng khóe môi, vợ chồng mình cùng cô em gái chở ra Bệnh viện tỉnh để may, gặp một lương y như từ mẫu phán một câu: LÀM NHƯ SĨ QUAN, MAY CHO LÀ HÊN LẮM RỒI, CÒN ĐÒI MAY ĐẸP, XẤU. Kết quả, đến bây giờ, cô bé 19 tuổi mang theo bên khóe môi một cái sẹo lồi!
- Năm 2002, ba mình bị tai nạn giao thông. Đúng vào ngày thứ Bảy, đưa ra cấp cứu, BS trực không chẩn đoán gì heetsm chuyển ba mình xuống khoa điều trị. Xuống đến khoa, ba mình bắt đầu co giật. họ chuyển lung tung. Kết quả: Ba mình mất một cách đau đớn.
- Năm 2004, mình bị tai nạn. 20h30, mình được đưa đến BV tỉnh. Từ 21h đến 23 h, họ bỏ mình trên bawbf ca, không một mũi thuốc, bảo chờ BS đến mổ. Ngoài cửa, gần 20 người thân và bạn bè chờ ( trong đó có ông bạn Khai 108). Mình nằm trên xe, lấy sức 2 bàn tay lăn xe ra đến cửa báo cho mọi người biết.Mọi người xúm nhau quậy mọt hồi mình mới được mổ.
........................
- Quảng Trị: Tiêm nhầm Oxytocine để ngừa viêm gan...
- Bình Phước, Thanh Hóa...........sản phụ và thai nhi bị tử vong.............
...............................
ĐÚNG LÀ NHÀ THƯƠNG THÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!